Tytuł projektu:     Krzywe stożkowe
Stożek (dawniej konus) to bryła wypukła powstała przez obrót trójkąta prostokątnego wokół jednej z przyprostokątnych. Przyprostokątna ta tworzy wysokość (h) stożka, druga przyprostokątna staje się promieniem podstawy (r) zaś przeciwprostokątna - tworzącą stożka (l).
Krzywa stożkowa - zbiór punktów powstałych na przecięciu stożka i płaszczyzny.
Krzywe stożkowe są nazywane inaczej krzywymi drugiego stopnia , gdyż można je w kartezjańskim układzie współrzędnych opisać równaniem algebraicznym drugiego stopnia względem obu zmiennych x i y.
Istnieje kilka szczególnych przypadków, kiedy pomimo przecięcia stożka płaszcyzną nie otrzymamy krzywej stożkowej:
  • prosta - gdy płaszczyzna tnąca pokrywa się z tworzącą
  • parę przecinających się prostych - gdy oś stożka jest zawarta w płaszczyźnie tnącej równoległej do osi stożka
  • punkt - gdy płaszczyzna tnąca jest styczną do wierzchołka bądź podstawy


Wyróżnia się następujące krzywe stożkowe, zależnie od kąta, jaki tworzy płaszczyzna przecinająca z osią stożka i jego tworzącą:
  • elipsa - gdy kąt pomiędzy płaszczyzną przecinającą a osią stożka jest większy od kąta między tworzącą a osią stożka,

  • okrąg - szczególny przypadek dla elipsy; powstaje, gdy wspomniany kąt jest prosty, czyli płaszczyzna tnąca jest prostopadła do osi stożka,

  • parabola - jeżeli kąt pomiędzy płaszczyzną tnącą a osią stożka jest równy kątowi pomiędzy osią stożka a jego tworzącą, czyli tworząca jest równoległa do płaszczyzny tnącej,

  • hiperbola - Jeżeli kąt pomiędzy płaszczyzną tnącą a osią stożka jest mniejszy od kąta pomiędzy osią stożka a jego tworzącą; powstaje również, gdy płaszczyzna tnąca jest równoległa do osi stożka, ale nie obejmuje tej osi.


Powrót do strony zbiorczej autor: Damian Kukuła (II rok - IM UJ)